چگونه از زباله پول بسازیم؟

 در این کتاب به معرفی راههایی می پردازیم که می توان توسط آنها ، مشاغلی بر پایه بازیافت زباله ایجاد کرد. آمار وزنی تولید زباله در ایران ۴۵ هزار تن در روز است که فقط ۷درصد تفکیک از مبدا می شود. با این حساب ایران در مقام بالایی در تولید زباله قرار می گیرد در حالی که در بازیافت آن مقام چندان مهمی نداریم.

به هر حال امیدوارم این سلسله نوشتار بتواند کمکی در راستای بازیافت زباله و پاکسازی محیط زیست بوده یا ایده ای هر چند کوچک در اختیار کسانی قرار دهد که قصد دارند کاری را آغاز کنند.